Bakterier Virus

Läs mer om UV-system i vårt systerbolag Alfapal AB.

AKTINOMYCETER Bakterier som kan indikera tillväxt i rörnätet till följd av olämpliga materialval/ämnen (naturmaterial såsom gummi med flera) och dålig omsättning. Aktinomyceter kan ge lukt och smak.

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Sporbildande bakterier som har lång överlevnad och hög motståndskraft. I dricksvatten indikerar parametern förorening och eventuellt fekal påverkan.

CRYPTOSPORIDIUM Cystbildande tarmparasit. Cystorna har lång överlevnad och mycket hög motståndskraft. Parasiterna är sjukdomsframkallande organismer som kan ge upphov till mag/tarminfektioner.

E. COLI Tarmbakterien (Escherichia coli) bestäms genom odling på ett näringsmedium eller genom bestämning av bakteriespecifikt enzym. I dricksvatten indikerar parametern fekal påverkan.

ENTEROKOCKER Tarmbakterier, främst av släktet Enterococcus, bestäms genom odling på ett näringsmedium. I dricksvatten indikerar parametern fekal påverkan.

GIARDIA Cystbildande tarmparasit. Cystorna har lång överlevnad och hög motståndskraft. Parasiterna är sjukdomsframkallande organismer som kan ge upphov till mag/tarminfektioner.

HETEROTROFA BAKTERIER 7 dygn=antal långsamväxande mikroorganismer. Bakterier som lever på nedbrytning av organiskt material (heterotrof = organisk kolkälla). Antalet heterotrofa bakterier bestäms genom odling (20 °C 7 dygn) i ett näringsmedium. I dricksvatten indikerar parametern tillväxt i vattenverk eller rörnät.

JÄSTSVAMP kan indikera tillväxt i rörnätet till följd av olämpliga materialval/ämnen (naturmaterial såsom gummi med flera) och dålig omsättning.

KOLIFORMA BAKTERIER bestäms genom odling på ett näringsmedium eller genom bestämning av bakteriespecifikt enzym. I dricksvatten indikerar parametern förorening och eventuellt fekal påverkan.

MIKROORGANISMER 3 dygn Bakterier, jäst- och mögelsvampar som lever på nedbrytning av organiskt material. Antalet mikroorganismer bestäms genom odling (22 °C 3 dygn) i ett näringsmedium. I dricksvatten indikerar parametern sådan påverkan från vatten eller jord som normalt inte är av fekalt ursprung.

MIKROSVAMP Summan av jästsvamp och mögelsvamp.

MÖGELSVAMP kan indikera tillväxt i rörnätet till följd av olämpliga materialval/ämnen (naturmaterial såsom gummi med flera) och dålig omsättning. Mögelsvamp kan ge lukt och smak.

SALMONELLA Sjukdomsframkallande bakterier som kan ge upphov till mag-/tarminfektioner.


Sanering av brunnar och ledningar genom klorering

1. Börja med att spola rent brunnen från eventuella föroreningar, djur och växter. Kontrollera också att brunnen är tät, locket är helt etc.

2. Beräkna vattenmängden i brunnen
Vid grävd brunn: Radien x radien (i meter) x 3,14 x vattendjupet (i meter) x 1000 = vattenvolymen i liter.
(Ex. brunn med en meter i diameter och vattendjup från ytan på 5 meter blir: 0,5 x 0,5 x 3,14 x 5 x 1000 = 3.925 liter vatten)

Vid borrad brunn: Vid borrdiameter på 115 mm: brunnens vattendjup x 10 = vattenvolymen i liter
Vid borrdiameter på 140 mm: brunnens vattendjup x 15 = vattenvolymen i liter
Vid borrdiameter på 165 mm: brunnens vattendjup x 20 = vattenvolymen i liter
(Ex. brunn med diam. 140 mm och djup 75 meter blir: 75 x 15 = 1.125 liter vatten)

3. Beräkna mängden klorin
En liter klorin till 400 liter vatten.
Enligt exemplet ovan för grävd brunn 3.925 : 400 = 9,8 liter klorin.
Enligt exemplet ovan för borrad brunn 1.125 : 400 = 2,8 liter klorin.

4. Sanering
Innan tillsättning av klor, tappa upp vatten i dunkar för mat, dryck, spolning etc då det kan finnas rester av klor kvar något dygn efter klorering.

Tänk på att använda rent klor (klorin) och inte rengöringsmedel med tillsatt klor typ ”klor-rent” etc. Tillsätt avsedd volym klorin i brunnen, låt verka en timme. Spola sedan både kallt och varmt vatten på husets alla tappställen tills det luktar klor. Låt klorinet verka i ett dygn. Spola därefter tills lukten av klor försvinner. Använd okänsliga kläder vid hantering. Kloret kan också tära på ledningsnät och metaller dvs bör bara utföras vid absolut behov.

Strålsamlarna på husets tappkranar bör kloreras ett par gånger per år. Lägg dom i ett dricksglas med Klorin och skölj efter 5 minuter med rent vatten. Skruva alltid bort strålsamlaren vid provtagning av vatten för bakteriell kontroll.

Efter 1 – 3 månader, följ upp med ny bakterielogisk test. Vid återkommande problem med bakterier, virus, alger, mögel etc så bör ett UV-filter installeras.
Din varukorg är tom!